Governing knowledge: Understanding the interplay between knowledge and coastal governance

Door: Franke van der Molen
Datum: 13 januari 2017
Universiteit: Rijksuniversiteit Groningen

Samen kennis opbouwen en intensief overleg zijn cruciaal voor omgang met de natuur. Bij het beheer van het waddengebied zijn vele partijen betrokken, zoals overheden, natuurbeschermers en bedrijven. Door tegenstrijdige belangen en opvattingen onstaan er regelmatig conflicten over de toelaatbaarheid van bijvoorbeeld visserij en gaswinning. Kennis speelt daarbij vaak een belangrijke rol. Besluitvorming over natuurbescherming vereist wetenschappelijke kennis. Maar de rol van kennis is niet eenduidig en zelfs omstreden. Vissers, recreanten en bedrijven baseren zich vaak op andere kennis dan natuurbeschermers. Onzekerheden en botsende interpretaties van kennis bemoeilijken een goede aansluiting tussen kennisontwikkeling en beheer.

Dit proefschrift gaat over samenwerkingsprocessen waarin beleidsmakers en maatschappelijke organisaties conflicten proberen op te lossen over het gebruik en beheer van natuur in kustgebieden. Het doel van het onderzoek is om beter inzicht te krijgen in de manier waarop kennis en natuurbeheer samenhangen. Ook worden aanbevelingen gedaan over hoe kennis kan bijdragen aan een duurzame omgang met natuurlijke hulpbronnen. Het onderzoek omvat studies over mosselvisserij, kustverdediging en vaarrecreatie in het waddengebied.

Het onderzoek laat zien dat een combinatie van strategie├źn kan helpen om met conflicten tussen beschermers en gebruikers van de natuur om te gaan. Voorbeelden zijn het voeren van intensief overleg, het werken volgens een set gedeelde spelregels en het in samenwerking uitvoeren van onderzoek en monitoring. Daarnaast biedt het onderzoek inzicht in de verschillende manieren waarop kennis bijdraagt aan participatieve vormen van natuurbeheer. Daardoor kan het eenvoudiger worden botsende perspectieven te overbruggen en productiever om te gaan met onzekerheid en natuurlijke dynamiek.

Download het proefschrift Governing knowledge: Understanding the interplay between knowledge and coastal governance (pdf 2,5 Mb).

In 2017 won Franke van der Molen de Waddenacademieprijs voor dit proefschrift.