POLITIEK DOOR DE STATEN:

Doel- of waarderationeel handelen in het besloten overleg over de Wadden en het openbaar beraad over de ecologische hoofdstructuur

Auteur: Gerbrig Tromp
Promotiedatum: 17 december 2001
Universiteit: Rijksuniversiteit Groningen

In deze studie wordt een beeld geschetst van het politiek handelen in de provinciale politiek, op verschillende manieren, op verschillende niveaus en over verschillende onderwerpen. Dat gebeurt aan de hand van twee empirische onderzoeken en een theoretisch onderzoek, die ieder een eigen probleemstelling kennen.
Het eerste onderzoek is een empirisch onderzoek naar het functioneren van een geïnstitutionaliseerd bestuurlijk overleg voor het Nederlandse Waddengebied in de periode 1987 - 1993.In dit Waddenonderzoek staat het politiek handelen van politieke bestuurders, leden van gedeputeerde staten van de Waddenprovincies Friesland, Groningen en Noord-Holland, centraal.
Het tweede empirische onderzoek heeft als onderwerp de relatie tussen pers en politiek bij de besluitvorming over de ecologische hoofdstructuur in de peridode 1989 - 1996 in Friesland en Drenthe. In het onderzoek naar de relatie tussen pers en politiek speelden de statenleden van Friesland en Drenthe als politici de hoofdrol.
Het derde onderzoek is een theoretische analyse van begrippen over rationalisering, die de basis vormt voor het 'raster van rationaliteit', dat de gegevens uit beide empirische onderzoeken aan een aparte vraagstelling onderwerpt. Met een verkenning van de mate van doel- of waarderationaliteit in het provinciaal, politiek handelen, werd deze studie afgesloten.

Download de pdf van dit proefschrift (pdf 1 Mb).