Reconstructing vegetation diversity in coastal landscapes

Auteur: Mans Schepers
Datum: 15 mei 2014
Universiteit: Rijksuniversiteit Groningen

De vegetatie in het Nederlandse kustlandschap wordt in de huidige archeologische literatuur te simplistisch beschreven. De kwestie van saliniteit (zoutgehalte van het water) krijgt te veel aandacht, terwijl brakke graslanden tot op heden volledig over het hoofd worden gezien. Dat stelt promovendus Mans Schepers op basis van zijn proefschrift. Schepers beschrijft daarin de reconstructie van vegetatie op zeer gedetailleerd niveau. Hij richt zich dus niet zozeer op de ontwikkelingen in de vegetatie over langere tijd, maar meer op het scheppen van een beeld van het landschap zoals het er voor de prehistorische mens uit gezien moet hebben. Volgens Schepers raakten grote delen van het terpenlandschap langere tijd niet overstroomd en was er aanzienlijke menselijke invloed op de vegetatie. Uit Schepers’ onderzoek blijkt ook dat hedendaagse ecologische gegevens en methoden met succes kunnen worden toegepast op archeobotanische gegevens, en zodoende kunnen helpen bij het trekken van vergelijkingen tussen verleden en heden.

Het landschap en de vegetatie vormen een belangrijk uitgangspunt voor de kansen en mogelijkheden die een gebied bood voor een breed scala aan menselijke activiteiten zoals het weiden van vee, het verbouwen van graan en het verzamelen van wilde planten. Uitgangspunt voor Schepers’ analyse vormen zaden en vruchten (botanische macroresten) uit twee Nederlandse prehistorische regio’s. Deze regio’s zijn het rivierensysteem in de Flevopolder waarin zich in het Neolithicum nederzettingen van de Swifterbantcultuur bevonden en het Fries-Groningse terpengebied in de periode van voor de grote bedijkingen (700 v.Chr. - ca. 1200 n. Chr.).

Download het proefschrift: Reconstructing vegetation diversity in coastal landscapes (pdf 5 Mb).

Mans Schepers studeerde Archeologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verrichtte zijn onderzoek bij het Groninger Instituut voor Archeologie, Faculteit der Letteren. Schepers werkt nu bij de Rijksuniversiteit Groningen en is lid van de Young Wadden Academy.