Restoration of salt marshes

Auteur: Mineke Wolters
Datum: 1 mei 2006
Universiteit: Rijksuniversiteit Groningen

Spontaan herstel van kwelders na dijkdoorbraak
Kwelders zijn eeuwenlang ingepolderd en geschikt gemaakt voor landbouwkundig gebruik. Tegenwoordig is inpoldering echter financieel weinig aantrekkelijk en is de functie van kwelders voor natuurbehoud en kustverdediging prominent geworden. Deze omslag komt tot uiting in het besluit om verschillende voormalig ingepolderde gebieden terug te geven aan de zee, middels het doorbreken van dijken of zomerkades (ontpoldering). Kwelders zijn, met name in de winter, belangrijke voedselbronnen voor vogels en vormen een belangrijke kustverdediging.

Promovenda Mineke Wolters deed onderzoek naar hoe de karakteristieke kwelderplanten-soorten zich in de ontpolderde gebieden vestigen. Deze plantensoorten zijn veelal afwezig in gebieden die jarenlang ingepolderd zijn geweest. De meeste kwelderplanten hebben geen langlevend zaad, waardoor opkomst van soorten vanuit de ondergrondse zaadbank niet te verwachten is. De zaden moeten uit omringende kwelders naar het doelgebied verspreid worden. Voor het herstel van kwelders is het daarom van groot belang dat een goed ontwikkelde kwelder aan het doelgebied grenst. Ook de geschiktheid van het doelgebied is van belang. Met name de hoogteligging is van invloed op de snelheid waarmee de kweldervegetatie zich ontwikkeld en de diversiteit van de plantensoorten. Een goede drainage kan het herstel verder bevorderen. Wanneer zich een dichte vegetatie ontwikkeld heeft kan een begrazings- of maaibeheer nodig zijn om de diversiteit te behouden of te vergroten.

Download de pdf van dit proefschrift (pdf 6,3 Mb).
Bron: RUG