Spring naar hoofd-inhoud

Programma Symposium Eems-Dollard 2050 in 2020

Webinar

11 november 2020

Moderator: Marijke Roskam

Ochtendprogramma

10.00 – 10.05
Marijke Roskam, moderator: Opening

10.05 – 10.20
Jouke van Dijk, directeur Waddenacademie en Jaap Siemons, namens programma Eems-Dollard 2050:
Welkom namens de organiserende partijen en introductie van het symposium

10.20 – 10.45
Roel Posthoorn, projectdirecteur Marker Wadden:
Marker Wadden als inspiratie voor de Eems-Dollard

10.45 – 11.10 
Petra Dankers, senior adviseur Royal HaskoningDHV: 
Hydromorfologie en ecologie van de Eems-Dollard: Wat weten we van het ecosysteem en voor welke opgaven staan we?

11.10 – 11.30    Koffie/theepauze

11.30 – 11.55    
Ineke Noordhof, journalist en hoofdredacteur tijdschrift Noorderbreedte: 
De Noord Nederlandse kust; hoe een gebied zich steeds weer opnieuw uitvindt

11.55 – 12.20    
Marijke Roskam interviewt Gerwin van der Meulen (directeur Decisio) over de economische aspecten van de Eemsregio:
Wat zijn de economische- en maatschappelijke ontwikkelingen en welke opgaven komen hieruit naar voren?  

12.20  – 12.30    
Emiel Hakvoort en Jaap Siemons sluiten het ochtendprogramma af

Middagprogramma

12.30 – 13.15    
Lunchpauze

13.15 – 13.40    
Marijke Roskam interviewt Emiel Hakvoort en Jaap Siemons (programmateam ED2050) over het programma voor de komende vijf jaar: strategie en aanpak
Jaap Siemons blikt kort terug op de successen van de 1e tranche
Emiel Hakvoort neemt de deelnemers mee in de aanpak voor de komende vijf jaar

13.40 – 13.45    
Naar de verdiepingssessies

13.45 – 14.30    
Vijf parallelle verdiepings sessies, waaruit de deelnemers aan het webinar een keuze kunnen maken:

Sessie 1 Ruimtelijke ontwikkeling en klimaatadaptatie
Sessie 2 Over droge zomers en zilte teelten
Sessie 3 Een rijke geschiedenis, een bloeiende toekomst?
Sessie 4 Economische perspectieven voor de Eems-Dollard regio
Sessie 5 Natuurontwikkeling nader beschouwd

14.30 – 14.55    
Wrap up onder leiding van de moderator met de vijf sessieleiders

14.55 – 15.00    
Jouke van Dijk sluit het symposium af

Printversie van het programma (pdf 0,1 Mb)

De vijf verdiepingssessies

Sessie 1 Ruimtelijke ontwikkeling en klimaatadaptatie

Inleider en moderator: dr. Rob Roggema, lector ruimtelijke transformaties Hanze Hogeschool

Wat zijn de gevolgen van de klimaatverandering en bodemdaling voor de ruimtelijke ontwikkeling van de Eems-Dollard regio? In hoeverre kunnen we hiermee met klimaatadaptatie op inspelen? Welke aanknopingspunten biedt dat voor ED2050?

Sessie 2 Over droge zomers en zilte teelten

Inleider en moderator: prof.dr.ir. Pier Vellinga, wetenschappelijk projectleider Interreg project SalFar (Saline Farming)

Waar ligt het landbouwareaal dat te maken krijgt met toenemende verzilting? In hoeverre biedt de klimaatverandering ook kansen voor andere vormen van landbouw, zoals zilte teelten, in het Waddengebied?  Wat is nodig om die kansen te kunnen benutten? Biedt dit extra motivatie voor het concept van dubbele dijken en binnendijkse slibinvanggebieden?

Sessie 3 Een rijke geschiedenis, een bloeiende toekomst?

Inleider en moderator: dr. Meindert Schroor, portefeuillehouder Cultuurhistorie Waddenacademie 

Wat weten we van de geschiedenis van de Eems-Dollard regio? En in hoeverre biedt kennis over het verleden inzicht voor de toekomst? Kunnen hier handvatten aan worden ontleend voor ruimtelijke kwaliteit van het gebied? Hoe kan ED2050 hier met zijn maatregelen op inspelen?

Sessie 4 Economische perspectieven voor de Eems-Dollard regio

Inleider en moderator: prof.dr. Jouke van Dijk, directeur Waddenacademie & Gerwin van der Meulen directuer Decisio

Wat zijn de speerpunten waarop de regio zich zou moeten gaan richten? Welke hiervan bieden kansen voor ED2050? Wat is nodig om deze speerpunten te stimuleren en de kansen voor ED2050 te kunnen benutten? Welke rol speelt de overheid hierin? En welke rol het bedrijfsleven?

Sessie 5 Natuurontwikkeling nader beschouwd

Inleider en moderator: drs. Allix Brenninkmeijer, ecoloog bij de provincie Groningen

Hoe om te gaan met de wens voor natuurlijke dynamiek, ruimte voor een diversiteit aan leefgebieden en natuurlijke overgangen in een gebied waar deze worden begrensd door dijken, sluizen en vaarwegen? Moet je je beperken tot het buitendijks gebied of is meer ruimte nodig? Wat is nodig dit te realiseren?