Spring naar hoofd-inhoud

Archieven Bestuur, Beleid, Beheer

De belangrijkste archiefvormers zijn:

1. Bestuur, beleid, beheer
2. Onderzoek
3. Museaal
4. Overig (bedrijven, verenigingen, particulieren, etc.)     

In de pilot hebben we ons voornamelijk gericht op de categorie Bestuur, beleid, beheer. Het betreft dan met name overheidsarchieven, hoewel een deel van het beheer van terreinen in het waddengebied door particuliere organisaties wordt uitgevoerd.

Diverse overheden en organisaties spelen een rol in bestuur, beleid en beheer van (delen van) het waddengebied. Met name waar het gaat om de Waddenzee is er een gedifferentieerde overlegstructuur. Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben zich verenigd in het Regionaal College Waddengebied (RCW). Binnen het RCW worden bestuur, beleid en inspectie gecoördineerd. Onder de vlag van het RCW is tevens een beheerraad actief, waarin overheden en particuliere organisaties hun beheerstaken bespreken en op elkaar afstemmen.

Via onderstaand schema van de bestuurlijke organisatie in het waddengebied krijgt u zicht op de hedendaagse archiefvormers in relatie tot bestuur, beleid, inspectie en beheer.

Schema bestuurlijke organisatie

Hieronder kunt u doorklikken naar pdf documenten met overzichten van de beschikbare archieven. In de overzichten zijn de locaties van de archieven opgenomen, eventuele online toegangen en contactpersonen die aanvullende informatie kunnen geven. De overzichten behoeven hier en daar nog aanvulling en detaillering.

Departementen

Overzicht (pdf 51 kB) van alle departementen, een beschrijving van hun taken in relatie tot het Waddengebied en locatiedata en informatie (archieven, collecties en bibliotheken).

Departementen en rijksdiensten in de regio

Algemeen Overzicht Departementen en Rijksdiensten in de regio (pdf 72 kB).

Beleidsadvisering en -coördinatie

Aan dit overzicht wordt nog gewerkt.

Beheerorganisaties

Zie thema Beheer in het project Waddenarchieven