Spring naar hoofd-inhoud

Project Waddenarchieven

Veel informatie over het waddengebied ligt verborgen in archieven bij diverse archiefinstanties, instellingen en particulieren. Binnen het project Waddenarchieven worden deze archieven getraceerd, geïnventariseerd en online gepresenteerd. Het project richt zich op vijftien specifieke thema's:

- landaanwinning en bedijking
- bestuur
- flora, fauna en natuurbeheer
- economie
- scheepvaart
- waterstaat
- visserij (incl. schelpdiervisserij)
- bevolking en demografie
- klimaat en meteorologie
- toerisme en recreatie
- bodem en delfstoffen
- veiligheid
- zorg
- militaire zaken

Overdracht project Waddenarchieven aan Tresoar

Het project Waddenarchieven is per 1 juli 2011 door de Waddenacademie overgedragen aan Tresoar (historisch- en letterkundig centrum in Leeuwarden). Tresoar zal het project de komende jaren verder ontwikkelen. Waddenacademie, Tresoar en InterWad (waddenzee.nl) werken samen aan de ontwikkeling van een data/catalogussysteem, waarin de gegevens die tot dusver binnen het project Waddenarchieven zijn verzameld, nader kunnen worden gepresenteerd en ontsloten. Dit systeem, met de naam Wadwijzer, werd op 8 december 2011 gepresenteerd op het zevende symposium van de Waddenacademie. Het systeem is online te raadplegen via de websites van de drie organisaties.

Contact

Heeft u informatie over specifieke archieven die interessant zijn voor de studie van het waddengebied, dan nodigen we uit om contact op te nemen met de coördinator van het project Waddenarchieven, mevr. Neeltje van der Weide, Tresoar, tel. 058-7890789, e-mail: neeltje.vanderweide@tresoar.nl.