Spring naar hoofd-inhoud

Cumulatieve effecten in het Waddengebied

Derde NCK-Waddenacademie themadag

17 mei 2022

Willemsoord, Den Helder

Het Nederlands Centrum voor Kustonderzoek (NCK) en de Waddenacademie stellen in deze derde gezamenlijke themadag het thema cumulatieve effecten centraal. We zullen ingaan op de optelsom van gevolgen van menselijke activiteiten in de Waddenzee, al of niet in combinatie met andere drukfactoren zoals klimaatverandering. Dit is zowel vanuit wetenschappelijk als beleids- en beheersmatig oogpunt een belangrijk, maar ook uitdagend onderwerp. Het doel van deze themadag is vanuit verschillende perspectieven met diverse deelnemers de thematiek van cumulatieve effecten interactief te beschouwen.

Wetenschappelijke vraagstukken hebben bijvoorbeeld betrekking op de reikwijdte van het begrip, het al of niet kunnen optellen van effecten van verschillende aard en omvang, vraagstukken over oorzaak en gevolg (causaliteit), het fenomeen dat effecten elkaar kunnen versterken of juist opheffen, e.d. Deze vraagstukken werken door in het juridisch-beleidsmatige kader, bijvoorbeeld bij discussies met het parlement over de vraag of het Waddenecosysteem de veelheid van menselijke activiteiten aan kan, bij de opstelling van Natura 2000-beheerplannen en bij de beoordeling van vergunningaanvragen op grond van de natuurbeschermings- en waterwetgeving.

Programma

Bekijk hier het programma.

Inschrijven

We nodigen beheerders, beleidsmakers en wetenschappers uit om deel te nemen. De inschrijving is gesloten.

Locatie

De themadag wordt gehouden in Theater de Kampanje,
Willemsoord 63
1781 AS  Den Helder

Dit is op 7 minuten lopen van station Den Helder Centraal.